Skriv ut

Verksamhetsbidrag 7-25 år & 60+ (2024)

Stöd och bidrag till verksamheten


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Stadgar, Drogpolicy

Ändamål
Att ge stöd till de föreningar som bedriver verksamhet i åldern 7-25 år (från det år man fyller 7 år tills det år man fyller 25 år) & 60+. För funktionsnedsatta* gäller alla åldrar.
*Funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.


Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening
- Det ska vara minst tre deltagare, i en ledarledd (ledaren måste vara minst 15 år)
aktivitet om minst 45 minuter
- Max 30 deltagare per gruppaktivitet är bidragsberättigade (fler deltagare får dock
vara med i aktiviteten)
- Sammankomsterna ska genomföras av föreningen och inte av riksorganisationen
eller distriktet
- Närvarokort ska föras och på begäran lämnas till sektor Livsmiljö fritid
- Närvarokorten ska vara tillgängliga i minst 3 år
- För att beviljas bidrag ska föreningen haft minst 10 godkända sammankomster
under respektive termin, 1/1 - 30/6 respektive 1/7 - 31/12
- En sammankomst kan ge rätt till aktivitetsstöd för både 7 - 25 år, 60+ och
funktionsnedsatta
- Bidrag utgår till verksamhet som bidrar till medlemmarnas egen aktiva fritid, dvs
att verksamheten utgår ifrån ett aktivt utövande eller skapande. Besök på
idrottsevenemang, styrelsemöte, teorigenomgång eller föreläsning är exempel på
aktiviteter som inte är bidragsgrundande
- Bidrag utgår inte till studiecirklar, kommersiella arrangemang som exempelvis
danser och bingo, medlemsträffar och möten, baser och liknande verksamhet. Är
föreningen osäker på vilka aktiviteter som är bidragsberättigade, kontakta Kulturoch fritid
- Bidrag betalas endast ut till ett tillfälle/dag /förening oavsett antalet deltagare och
aktivitetens längd
- För deltagare i åldern 7 – 9 år ges stöd för max tre aktiviteter per förening och
kalendervecka
- För deltagare 10 – 25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per förening och
kalendervecka
- För deltagare med funktionsnedsättning 26 år och äldre gäller samma som för
deltagare 10 – 25 år

Bidragsbelopp
Verksamhet 7-12 år 7 kr
Verksamhet 13-16 13 kr
Verksamhet 17-20 10 kr
Verksamhet 21-25 7 kr
Verksamhet 60+ 7 kr
Funktionsnedsatta 25 kr

Utöver detta sker en utjämning så att hela den för året budgeterade summan, för
verksamhetsbidrag, fördelas lika mellan könen i åldern 7 - 25 år utifrån den faktiska
fördelningen könen emellan i kommunen. Det aktivitetsbaserade verksamhetsbidraget är
jämställt fördelat på individnivå. På grund av att pojkars idrottande ofta är mer
träningsintensivt och utövas i stora grupper blir fördelningen ojämnställd på strukturnivå.

Ansökan
Två ansökningar per år, 25 februari samt 25 augusti. Föreningar anslutna till riksidrottsförbundet gör sin ansökan via www.idrottonlineklubb.se och övriga föreningar gör sin ansökan på http://fri.horby.se/bidrag

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in