Skriv ut

Lokal- och anläggningsbidrag (2024)

Stöd och bidrag till anläggning


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ekonomisk rapport (bokslut föregående år), Stadgar, Drogpolicy

Ändamål
Bidraget avser att stödja föreningslivet i Hörby som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av Hörby kommun.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening
- Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Hörby kommun
- Bidraget ska grundas på föregående årsbokslut och de faktiska kostnader föreningen
har haft under föregående år
- Livsmiljönämnden har full rätt att neka föreningen bidrag om de inte anser att lokalen
är ett måste för bedrivandet av verksamheten
- Föreningar som ingår i verksamhetsbidrag kultur kan inte söka Lokal- och
anläggningsbidraget


Bidragsbelopp
Utgår enligt följande två varianter:
1. Bidrag utgår i enlighet med särskilt utformade avtal som Livsmiljönämnden i
varje enskilt fall beslutar om.

2. Enligt nedanstående villkor;

2.1 Maximalt 55 procent av godkända kostnader
Krav: Minst 50 procent av medlemmarna ska vara mellan 7 - 25 år och föreningens
medlemsantal ska överstiga 100 personer.

2.2 Maximalt 50 procent av godkända kostnader
Krav: Föreningens medlemsantal understiger 100 personer med antalet medlemmar
mellan 7 - 25 år är mer än 50 procent.

2.3 Totalt 20 - 45 procent av godkända kostnader
Krav: Dela antalet medlemmar mellan 7 - 25 år med föreningens totala medlemsantal
och få fram en procentsats, dock max 45 procent och minst 20 procent.

2.4 Maximalt 20 procent av godkända kostnader
Krav: Gäller följande föreningar: Pensionärsföreningar

2.5 Maximalt 25 procent av godkända kostnader
Krav: Gäller föreningar vars huvudsakliga syfte är att förvalta och tillhandahålla
samlingslokaler*

Godkända kostnader är: Hyra, Arrende, El, Värme, Vatten, Sophantering & Försäkring.
Utöver detta erhåller förening som driver egen anläggning xx kronor/kvm lokalyta för
löpande underhåll. Beloppet bestäms utifrån hur mycket pengar som finns kvar i
budgeten för bidraget efter att samtliga godkända kostnader är uträknade. Budgeten för
Lokal- och anläggningsbidraget kommer således alltid att användas fullt ut.

Tillägg plankostnader för fotbollsföreningar
För fotbollsföreningar tillhörande Skåne/Sveriges fotbollsförbund:
- Skötsel av fotbollsplan/er
Ersättning utgår med 30 000 kronor/fotbollsplan och ska täcka kostnader för drift och
skötsel (klippning, linjering, gödning etc.).

- Maskinkostnader
Reparation, underhåll, drivmedel och försäkring av maskin. Ersättning utgår enligt
tidigare nämna procentsatser.

* För samlingslokaler gäller att lokalen är öppen att hyra för kommunens medborgare, föreningar och övriga organisationer som finns i kommunens föreningsregister på https://fri.horby.se/forening/katalog.aspx


Ansökan
Ansökan görs på http://fri.horby.se/bidrag senast den 31 mars

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 mars).