Skriv ut

Verksamhetsbidrag - kultur (2024)

Stöd och bidrag till verksamheten


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk rapport (bokslut föregående år), Verksamhetsplan för nästkommande år, Ekonomisk kalkyl för nästkommande år, Verksamhetsberättelse för innevarande år, Ekonomisk rapport för innevarande år

Ändamål
Bidraget avser att stödja och uppmuntra verksamhet som inte kan bära sina egna
kostnader men som bedöms bidra till ett rikt och mångsidigt kulturliv i Hörby kommun.
Verksamhetsbidraget ska ge föreningslivet goda möjligheter till eget skapande inom olika
kulturområden.
Bidraget avser även att stödja föreningar som verkar för bygemenskap och/eller värna
kulturhistoria genom exempelvis hembygdshistoria.
.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening
- Verksamheten ska bidra till att skapa ett varierat kulturliv i kommunen
- Byföreningarnas verksamhet ska bidra till att skapa gemenskap i byarna på
landsbygden i kommunen
- Hembygdsföreningarnas verksamhet ska bidra till att värna kultur- och/eller
hembygdshistoria
- Verksamhet som främjar barn o ungas intresse för kultur uppmuntras
- Återkommande och årliga evenemang som arrangeras av föreningen ska ingå i
ansökan


Bidrag
Bidraget baseras på verksamhetens behov av stöd, verksamhetens omfattning, barn och
ungdomsverksamhet samt föreningens medlemsantal.

Föreningen söker bidrag för godkända lokalkostnader för lokal som krävs för att
föreningens verksamhet ska fungera. Maximalt får föreningen 45 procent av godkända
lokalkostnader.
Godkända lokalkostnader att söka för är: Hyra, Arrende, El, Värme, Vatten,
Sophantering, Försäkring & Löpande underhåll.

Efter att ansökan inkommit via http://fri.horby.se/bidrag upprättas ett avtal mellan
kommunen och föreningen som beskriver bidragets form och storlek. I avtalet framgår
det även vilken motprestation kommunen förväntar sig genom att bevilja bidraget. Ett
exempel på motprestation kan vara att föreningen åtar sig att medverka vid ett avtalat
antal kommunala arrangemang utan krav på vidare ersättning.

Utbetalning av bidrag betalas ut efter inkommen och godkänd verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen ska förutom sedvanlig statistik även innehålla en beskrivande text
som tar fasta på kvalitetsutvecklingen i föreningens utåtriktade verksamhet. Föreningen
ska redovisa vilka verksamheter som riktats till barn och ungdom samt redovisa en
marknadsföringsplan för planerad verksamhet.Ansökan
En ansökan per år, senast 31 oktober. Ansökan görs på http://fri.horby.se/bidrag
Till ansökan bifogas verksamhetsplan samt tillhörande ekonomisk kalkyl för året som
ansökan avser (tänk på att lokalkostnader, evenemang och övrig verksamhet även ska ingå
här). Till ansökan ska även förenklad verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomisk
redovisning för innevarande år (sammanställning av intäkter och kostnader)

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt
bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in