Skriv ut

Utvecklingsbidrag (2024)

Stöd och bidrag projekt och investering


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk rapport (bokslut föregående år), Stadgar, Offert/underlag, Redovisning, Budget

Ändamål
Föreningar kan söka bidrag för satsningar, idéer, utvecklingsinsatser,
uppstartsverksamheter, projekt med mera som ligger i linje med kommunens vision och
nämndens mål.
Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Ett grundläggande och
viktigt syfte med utvecklingsbidraget är att förbättra och lätta upp dialogen mellan
föreningslivet och kommunen, öka precisionen i föreningsstödet och göra det enklare för
såväl föreningslivet som kommunen att arbeta med verksamhetsutveckling.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening
- Föreningen kan inte ansöka om satsningar som redan är påbörjade eller
genomförda
- Föreningen kan inte påbörja satsningen innan sektor Livsmiljö lämnat besked på
ansökan
- Bidrag till samma/liknande satsningar beviljas högst tre gånger per förening


Bidragsbelopp
Livsmiljönämnden beslutar om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och föreningens disponibla medel, dock maximalt 50 % av ansökningsbelopp. När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Ansökningsprocessen startar genom att föreningen, när som helst under året, skickar in en kortfattad ansökan digitalt på http://fri.horby.se/bidrag Därefter följer ett dialogmöte med förvaltningen. Dialogmöten sker löpande, tjänsteperson på förvaltningen tar kontakt efter att ansökan inkommit.
Dialogmötet innebär att en förening får sitta ner enskilt med en tjänsteperson från KFN och presentera den satsning, idé, projekt, etc. för vilken föreningen önskar erhålla bidrag. Inför dialogmötet ska föreningen ha förberett svar på fem punkter: 1. Beskrivning av projektet, 2. Syftet, 3. Målgrupp, 4. Tidsplan & 5. Budget.

Redovisning
Föreningen redovisar dels via mail till ansvarig tjänsteperson efter avslutad satsning. Dels genom att presentera sin satsning och delge lärdomar och inspiration vid eventuell föreningsträff arrangerad av kommunen.

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in