Skriv ut

Investeringsbidrag (2024)

Stöd och bidrag projekt och investering


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk rapport (bokslut föregående år), Stadgar, Offert/underlag, Budget

Ändamål
Bidraget avser vara en ”extra pott” för investeringar och reparationer av föreningsdrivna lokaler och anläggningar. Bidraget kan även sökas för inköp av material till verksamheten.

Villkor
- Föreningen ska uppfylla tidigare nämnda krav för bidragsberättigad förening.
- Föreningen kan inte ansöka om investeringar som redan är påbörjade eller
genomförda.
- Föreningen kan inte påbörja investeringen innan sektor Livsmiljö lämnat besked på
ansökan
- Bidrag prioriteras för investeringar som främjar miljöförbättringar och
energieffektivitet samt investeringar som ligger i linje med kommunens vision och
nämndens mål
- Bidrag utgår inte till samma anläggning inom en treårsperiod. Avsteg kan göras i
enskilda fall, något som Livsmiljönämnden beslutar om
- Avsteg kan även göras vid särskilda händelser, något som Livsmiljönämnden beslutar
om
- Ansökningar med fler bidragsgivare uppmuntras


Bidragsbelopp
Livsmiljönämnden beslutar om bidragets storlek beroende på angelägenhetsgrad och föreningens disponibla medel, dock maximalt 50 % av ansökningsbelopp. Utbetalning sker efter utfört arbete och när skriftlig redovisning inkommit tillsammans med signerade underlag (kvitton, fakturor, etc.). Har redovisning inte inkommit senast 2 månader efter investeringen bidraget avser är färdigställd går föreningen miste om bidraget. I enskilda fall där föreningen behöver stödet på förhand för att ha råd med investeringen kan utbetalning ske innan arbetet är utfört. När det för året budgeterade medlen för bidraget tagit slut utgår inget bidrag.

Ansökan
Löpande ansökan. Ansökan görs utifrån offerter eller liknande. Ansökan görs på http://fri.horby.se/bidrag

Sent inkommen bidragsansökan samt ej komplett bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås. 1-14 dagar sen – avdrag med 5% av godkänt bidragsbelopp. 15-30 dagar sen – avdrag med 10% av godkänt bidragsbelopp. Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in