Skriv ut

Evenemangsbidrag (2024)

Stöd och bidrag till evenemang


Ansökan kräver följande dokument: Offert/underlag, Budget, Projektplan

Ändamål
Evenemangsbidraget är ett bidrag som avser att främja satsningar på publika evenemang
av hög kvalitet som stärker Hörbys konkurrenskraft och attraktivitet. Evenemanget skall
rikta sig till allmänheten och vara öppet för alla som är intresserade. Evenemanget kan
även stimulera ett rikt och varierat utbud av upplevelser, skapa mervärde för Hörbyborna
samt visa upp en mångfald av uttrycksformer inom hela kommunen. Nyskapande
evenemang som involverar flera samarbetspartners och finansiärer uppmuntras.

Villkor
Bidraget kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som uppfyller villkoren
nedan och som vill genomföra evenemang i Hörby kommun.
- Evenemanget ska vara öppet för allmänheten
- Evenemanget ska hålla god kvalitet och evenemangsarrangören skall uppvisa
kunnande, kreativitet och kompetens
- Evenemanget ska bidra till att stärka Hörbys attraktionskraft och på ett positivt
sätt marknadsföra kommunen
- Evenemanget får gärna locka besökare till Hörby, bidra till att stimulera handeln
och/eller öka kulturutbudet i kommunen.
- Evenemanget ska vara religiöst- och politiskt obundet
- Evenemang med syfte att skänka pengar till välgörenhet måste vara gratis att
besöka för att kunna få bidrag
- Bidrag betalas ej ut till evenemang som gynnar enskilda personers ekonomiska
intressen; anordnas av kommunen; eller för investeringar i utrustning
- Vid återkommande evenemang betalas bidrag ut max 3 gånger för
samma/liknande evenemang per förening
- Vid återkommande evenemang tas hänsyn till arrangörens ambition att hitta egen
finansiering av evenemanget
- Evenemang där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt
arbete etc) uppmuntras


Bidragsbelopp
Beslut om bidrag fattas utifrån hur väl evenemanget bedöms uppfylla kriterierna ovan.
Bidraget kan utgöra en del eller merparten av projektets totala kostnader.
Maximalt 40 000 kronor delas ut i evenemangsbidrag.
I det fall mottagande part är en annan typ av organisation än ideell förening, ingås
marknadsföringsavtal som bygger på kriterierna ovan.


Ansökan
Hörby kommun tar emot ansökningar fyra gånger per år med sista ansökningsdatum 1
februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november. Ansökan ska vara inlämnad minst 2
månader innan evenemanget arrangeras. Ansökningarna hanteras inom två veckor efter
sista ansökningsdagen. Till ansökan skall bifogas projektplan, budget.
Ansökan görs på http://fri.horby.se/bidrag
Tänk på att bidrag beviljas ej retroaktivt.

Redovisning
Senast tre månader efter evenemanget ägt rum lämnas redovisning tillsammans med
ekonomisk berättelse som styrker evenemangskostnader. Redovisningen ska även
innehålla presentation av evenemang, delge lärdomar och inspiration. Arrangören
redovisar via http://fri.horby.se/bidrag

Ansökan