Skriv ut

Socialt inriktad verksamhet (2024)

Stöd och bidrag till verksamheten


Riktlinjer till föreningar som söker bidrag för socialt inriktad verksamhet
Antagen av socialnämnden 2017-xx-xx


Allmänna bestämmelser
Bidraget avser socialt inriktade föreningar som är registrerat i kultur och fritid förvaltning.
Föreningen skall ha sitt säte i Hörby.
Det kommunala bidraget avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna skall därför själv bidra genom att erlägga skälig medlemsavgift som fyller kraven från Kultur-och Fritidsförvaltningens föreningsreglemente.

- Bidraget avser att täcka en del av de totala kostnaderna.
- Bidragssökande organisationer skall ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras.
- Bidraget kan beviljas till inom kommunen verksam organisation, dock inte till sektion eller distriktsorganisation.
- Inlämnade bidragsansökningar kontrolleras kontinuerligt. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från bidrag.

Kriterier för bidrag
- Ansökan ska lämnas av styrelsen.
- Föreningens arbete skall vara frivilligt inom Socialnämndens område.
- Aktiviteterna skall i huvudsak vara förebyggande och/eller främjande för barn, ungdom och vuxna.
- Aktiviteterna skall vara förenliga med Socialnämndens mål och inriktning.
- Aktiviteterna skall utgöra komplement eller alternativ till Socialnämndens verksamhet.
- Bidraget är inriktat på lokala föreningar (Hörby kommun ska vara säte för styrelsen och verksamhetsområde)

Stöd och bidrag till socialt inriktad verksamhet
Definition av socialt inriktad verksamhet
Stöd och bidrag kan ges till en förening som har som främsta syfte att stödja människor som är i behov av samhällets stöd.
Det kan till exempel vara att skapa mötesplatser, bidra med utbildning- och informationsinsatser, ge stöd till anhöriga samt hälsofrämjande och meningsskapande aktiviteter.

Socialförvaltningens mål och inriktning
Stöd och bidrag inkluderar verksamhet till frivilligt socialt arbete som avlastar och/eller är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningens övergripande mål är att arbeta för trygga och självständiga medborgare.
Socialförvaltningen är en förvaltning med en mångfald av verksamheter. Förvaltningen består av olika enheter såsom äldreomsorg, Individ och familj, LSS, Myndighetsenhet, förebyggande enhet inriktat på integration och folkhälsa.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/

Ansökan
- En beskrivning av verksamheten som ansökan gäller med mål, aktiviteter och budget samt hur uppföljning skall ske.
- En beskrivning på vilket sätt verksamheten avlastar och/eller kompletterar insatserna inom socialförvaltningens ansvarsområde.
- Eventuella sökta och beviljade bidrag från andra finansiärer.
- Ansökningar tas emot två gånger per år. Sista inlämningsdatum är 15 februari respektive 15 september.

Stödets storlek
Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns inga fastslagna max- eller minimibelopp.

Handläggning och beslut
I. Ansökningar lämnas in i kommunens gemensamma webbtjänst för ansökningar av bidrag. http://www.horby.se/bidrag/
II. Socialförvaltningens Förebyggande enhet hanterar ansökningarna
III. Bidrag kan sökas för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete som avlastar och/eller är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde.
IV. Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt angiven tid.
V. Socialförvaltningen sammanfattar alla ansökningarna och lämnar förslag för beslut till socialnämnden.
VI. Beslutet skickas under april respektive december varje kalenderår.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 februari respektive 15 september).