Skriv ut

Studieförbundsbidrag 2023 (2024)

Stöd och bidrag till studieförbund


Ansökan kräver följande dokument: Redovisning studieförbund

Ändamål
Det kommunala studieförbundsbidraget syftar till att stödja de studieförbund som
bedriver verksamhet i Hörby kommun inom de områden Livsmiljönämnden beslutat vara
prioriterat. Dessa studieförbund ska vara godkända av Folkbildningsrådet och därför
berättigade statsbidrag.
Fördelningen av det kommunala studieförbundsbidraget sker mellan studieförbunden
utifrån mängden verksamhet inom de prioriterade områden som studieförbundet
genomfört året innan. Detta grundas således på föregående års antal studiecirklar, antal
kulturprogram, samt antal tillfällen med annan folkbildande verksamhet. De prioriterade
områden nedan är viktade där varje verksamhet i område 1-5 ger 3 poäng och verksamhet
i område 6 ger 1 poäng Det samlade antalet från alla studieförbunden motsvarar 100% av
potten. På så sätt får studieförbunden betalt utifrån hur mycket verksamhet de har i
jämförelse med varandra.

Studieförbunden ska utförligt redovisa sin verksamhet och vara tydliga med vad de olika
studiecirklarna, kulturprogrammen och tillfällen med annan folkbildande verksamhet har
haft för mål och eventuella samarbeten, utifrån en mall från sektor Livsmiljö fritid. För att
få bidrag för samarbeten i kulturprogram och annan folkbildande verksamhet krävs att
studieförbundet har haft en avgörande del i samarbetet. För samarbeten med kommunen
beviljas inte kommunalt bidrag.

Studieförbunden kommer att granskas genom stickprov av ansvarig tjänsteperson på
sektor Livsmiljö fritid.

Ansvarig tjänsteperson på sektor Livsmiljö fritid genomför en avstämning med
studieförbunden under hösten för att utvärdera året så långt och diskutera kommande
årets prioriterade områden, samt se över om bidragsmodellen bör revideras.

Villkor
Under året är följande områden prioriterade:
1. Verksamhet som främjar kulturupplevelser på kommunens äldreboende
2. Verksamhet som främjar integration
3. Verksamhet som främjar delaktighet för personer med funktionsvariation
4. Verksamhet som främjar för barn och unga att uppleva och skapa kultur
5. Verksamhet som främjar invånarnas möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning
6. Verksamhet som främjar folkhälsa inom det kulturella området eller som på annat sätt bidrar till
ökat välbefinnande och engagemang i samhällsutvecklingen

Ansökan
Bidragsansökan för verksamhet skickas in med ifyllda mall via http://fri.horby.se/bidrag
Mall skickas ut separat vid förfrågan. Exceldokument skickas in via FRI (inloggat läge)
senast 28/2 året efter.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in