Skriv ut

Ansökan om registrering (2024)

Lotteritillstånd


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ekonomisk rapport (bokslut föregående år), Stadgar, Protokoll för beslut att registrera sig för lotterier

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen
(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade
registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette
Lotteriinspektionen) för.
Hörby kommun, i det här fallet sektor Livsmiljö fritid, ansvarar för att besluta om registrering
och ha tillsyn för lotterier som sker inom Hörby kommun. Ansökningar för mer omfattande
lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

När krävs registrering?
Spellagen omfattar bara spel om pengar eller andra vinster med ett värde i pengar. Om spelaren
inte kan vinna pengar eller andra vinster med ett värde i pengar krävs därför inte registrering eller
licens. Undantag för vissa mindre lotterier, läs mer om detta på spelinspektionens sida (länk
längre ned i informationen).

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?
Med lotteri avses aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att
vinna beror på slumpen.
En aktivitet som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på
kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?
Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak
ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin
verksamhet. Genom åren har vägledning om vilka organisationer som kan beviljas, eller inte
beviljas, tillstånd och registrering vuxit fram genom praxis.

Kan beviljas tillstånd för registrering:
- Föreningar
- Politiska partier
- Trossamfund
- Lions

Kan inte beviljas tillstånd för registrering:
- Statliga organ
- Kommunala organ
- Arbetsgivarförening
- Facklig organisation
- Villaägareförening
- Hyresgästförening
- Skolklasser
- Sektioner
- Avelsförening
- Intresseklubbar
- Centrumförening
- Rotary

Vilka krav ställs på registrering?
Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen
är verksam
• Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
• Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet
tillhandahålls
• Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet
• Lotteriet får inte tillhandahållas online

När behöver lotteriet inte registreras?

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:
• Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2024 ca 14 kr)
• Vinster får bara vara varor.
• Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2024, 9 550 kronor).
• Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
• i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i
eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
• i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Prövning av ansökan
För att kommunen ska kunna kontrollera att kraven uppfylls behöver den sökande skicka in
följande bilagor för föregående år:
• Verksamhetsberättelse
• Resultat- och balansräkning
• Revisionsberättelse
• Föreningens stadgar
• Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier
• Information om vem som valts ut som kontaktperson i föreningen för lotterier

Mer information
Spelinspektionen.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in